Wybuch koronaawirusa jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego. W celu ratowania życia konieczne są blokady i inne skoordynowane środki ograniczające. Środki te mogą jednak również poważnie spowolnić nasze gospodarki i opóźnić dostawy najważniejszych towarów i usług. Komisja Europejska podjęła środki mające na celu zapewnienie ciągłości i ciągłości usług transportu lądowego, wodnego i lotniczego towarów. Usługi te mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania rynku wewnętrznego UE i skutecznej reakcji na obecny kryzys w dziedzinie zdrowia publicznego.

Bezpieczne wznowienie podróży

W dniu 13 maja Komisja Europejska przedstawiła wytyczne i zalecenia mające na celu pomoc państwom członkowskim w stopniowym znoszeniu ograniczeń w podróżowaniu, przy zastosowaniu wszelkich niezbędnych środków bezpieczeństwa i ostrożności. Środki mające na celu umożliwienie obywatelom ponownego podróżowania po miesiącach pozbawienia wolności obejmują, ale nie ograniczają się do nich.

Bezpieczne przywrócenie swobody przemieszczania się i zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych

W dniu 13 maja Komisja zaproponowała stopniowe i skoordynowane podejście w celu przywrócenia swobody przemieszczania się i zniesienia kontroli na granicach wewnętrznych w UE. Ponieważ sytuacja zdrowotna w UE ulega obecnie poprawie, w dniu 11 czerwca Komisja zaleciła państwom członkowskim zniesienie takich ograniczeń do dnia 15 czerwca 2020 r.

Przywrócenie usług transportowych w całej UE

Wytyczne te stanowią ogólne zasady bezpiecznego i stopniowego przywracania bezpiecznego transportu pasażerskiego drogą powietrzną, kolejową, drogową i wodną. Zawierają one również praktyczne zalecenia dotyczące na przykład ograniczenia kontaktów między pasażerami i pracownikami transportu a samymi pasażerami oraz stosowania środków ochrony osobistej podczas podróży. Dla każdego środka transportu podane są specjalne zalecenia.

Bezpieczne wznowienie usług turystycznych

Komisja określiła wspólne ramy, które określają kryteria bezpiecznego i stopniowego przywracania działalności turystycznej oraz opracowania protokołów zdrowotnych dla hoteli i innych form zakwaterowania, w celu ochrony zdrowia zarówno gości, jak i pracowników. Kryteria te obejmują dowody epidemiologiczne; wystarczające możliwości systemu opieki zdrowotnej dla miejscowej ludności i turystów; solidny nadzór i monitorowanie, możliwości testowania i ustalania kontaktów.

Zapewnienie transgranicznej interoperacyjności aplikacji do śledzenia pochodzenia

W dniu 13 maja państwa członkowskie UE, wspierane przez Komisję, uzgodniły protokół mający na celu zapewnienie transgranicznej interoperacyjności dobrowolnych aplikacji do ustalania kontaktów zakaźnych, tak aby obywatele mogli być ostrzegani o potencjalnym zakażeniu koronaawirusem podczas podróży w UE.

Zwiększanie atrakcyjności bonów dla klientów

Zgodnie z przepisami UE podróżni mają prawo do wyboru między kuponami lub zwrotem gotówki za odwołane bilety transportowe (samolot, pociąg, autobus/autokar i prom) a podróżą zorganizowaną. Potwierdzając to prawo, zalecenie Komisji ma na celu zagwarantowanie, że vouchery staną się realną i atrakcyjniejszą alternatywą dla zwrotu kosztów odwołanych podróży w kontekście obecnej pandemii, która obciążyła również operatorów podróży poważnymi obciążeniami finansowymi.

Porady dla podróżnych i środki dotyczące granic

Porady dla podróżnych należą do kompetencji krajowych i należy sprawdzić, czy władze krajowe, np. ministerstwo spraw zagranicznych, wydały oficjalne ostrzeżenie dotyczące planowanej podróży. Porady dla podróżnych są stale aktualizowane w miarę rozwoju sytuacji.

Przegląd środków krajowych w podziale na kraje

Tymczasowe, inne niż istotne, tymczasowe ograniczenia w podróżowaniu

Aby powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa, w dniu 16 marca Komisja wezwała państwa członkowskie do zastosowania skoordynowanego ograniczenia w odniesieniu do innych niż istotne podróży z krajów trzecich do UE, początkowo na okres 30 dni, a następnie dwukrotnie do dnia 15 czerwca.

W dniu 11 czerwca 2020 r. Komisja wezwała państwa członkowskie do przedłużenia do dnia 30 czerwca 2020 r. tymczasowego ograniczenia w podróżach do UE innych niż istotne oraz określiła podejście do stopniowego znoszenia tego ograniczenia po tym terminie.

Ograniczenia w podróżowaniu, jak również zaproszenie do przedłużenia go do dnia 30 czerwca, mają zastosowanie do wszystkich państw członkowskich Schengen (w tym Bułgarii, Chorwacji, Cypru i Rumunii) oraz czterech państw stowarzyszonych z Schengen (Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii) – łącznie 30 państw.Wszystkie te kraje wdrażają je poprzez prawo krajowe.

Po dniu 30 czerwca ograniczenie powinno zostać zniesione w odniesieniu do krajów wybranych wspólnie przez Państwa Członkowskie, w oparciu o zestaw zasad i obiektywnych kryteriów obejmujących sytuację zdrowotną, zdolność do stosowania środków ograniczających rozprzestrzenianie się w czasie podróży oraz względy wzajemności, z uwzględnieniem danych z odpowiednich źródeł, takich jak ECDC i WHO.

Komisja zaleca również zniesienie z dniem 1 lipca ograniczeń w podróżowaniu dla Albanii, Bośni i Hercegowiny, Kosowa, Czarnogóry, północnej Macedonii i Serbii, biorąc pod uwagę, że ich sytuacja epidemiologiczna jest podobna lub lepsza niż w UE.

Podróżowanie do i z UE w czasie pandemii

Badania lekarskie i kontrole graniczne

Wszystkie odpowiednie środki kontroli granicznej powinny być koordynowane przez państwa członkowskie na szczeblu UE w celu praktycznej harmonizacji kontroli granicznych. Te wyjątkowe środki są wdrażane zgodnie z zasadami konieczności i proporcjonalności.

Opóźnienia w dostawie towarów mogą powodować krytyczne braki. Wprowadzone środki ograniczające, mające na celu spowolnienie rozprzestrzeniania się wirusa, spowolniły również transport w całej Europie. W czasie tego kryzysu niezbędne jest zapewnienie, aby leki, sprzęt ochronny i inne towary mogły dotrzeć do szpitali, gabinetów lekarskich i domów opieki. Dlatego też Komisja Europejska podjęła działania. Europejski łańcuch dostaw jest utrzymywany dzięki rozbudowanej sieci usług transportu towarowego, w tym usług transportu lądowego, wodnego i lotniczego. Ciągłe i nieprzerwane usługi transportowe mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania rynku wewnętrznego UE i jego skutecznej reakcji na obecny kryzys w dziedzinie zdrowia publicznego.

W dniu 16 marca Komisja Europejska wydała wytyczne dotyczące środków zarządzania granicami, zachowując właściwą równowagę pomiędzy ochroną zdrowia obywateli, zwłaszcza podróżnych i pasażerów, a zapewnieniem dostępności podstawowych towarów i usług w całej Europie.

Azyl, procedury powrotu i przesiedlenia

W dniu 16 kwietnia Komisja Europejska przedstawiła wytyczne dotyczące wdrażania przepisów UE w zakresie azylu, procedur powrotu i przesiedleń. Praktyczne wskazówki ilustrują, jak zapewnić ciągłość procedur przy jednoczesnym pełnym zapewnieniu ochrony zdrowia ludzi i praw podstawowych zgodnie z Kartą praw podstawowych UE. Należy podjąć środki w celu ograniczenia interakcji społecznych między pracownikami służb azylowych i osobami ubiegającymi się o azyl, środki w zakresie kwarantanny i izolacji muszą być proporcjonalne, rozsądne i niedyskryminacyjne, a obecna elastyczność, jaką zapewniają przepisy UE, powinna być wykorzystywana.

Wybuch koronaawirusa doprowadził do zakłóceń w operacjach przesiedlenia i powrotu, ale działania przygotowawcze powinny być kontynuowane, aby operacje przesiedlenia mogły zostać wznowione bez zakłóceń. Dobrowolne powroty powinny być traktowane priorytetowo, ponieważ stanowią mniejsze zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa. Należy utrzymać ścisłą współpracę z państwami trzecimi w zakresie identyfikacji, dokumentacji i powrotów ich obywateli.

Zapewnienie swobodnego przepływu towarów i usług

Prezydent Ursula von der Leyen powiedziała: „Zwłaszcza w czasach kryzysu, wszyscy jesteśmy zależni od zapewnienia ludności dostępu do podstawowych zasobów”.

Aby utrzymać swobodny i efektywny przepływ towarów w całej UE, Komisja Europejska wydała 23 marca praktyczne wskazówki na temat wdrażania „zielonych pasów” – przejść granicznych otwartych dla wszystkich pojazdów towarowych przewożących towary, na których wszelkie kontrole lub badania lekarskie nie powinny trwać dłużej niż 15 minut.

Komisja wzywa również państwa członkowskie UE do wspierania operacji związanych z przewozami lotniczymi w czasie kryzysu związanego z koronaawirusem oraz przedstawiła nowe wytyczne dotyczące utrzymania w ruchu podstawowych przepływów transportowych, w tym przepływu materiałów medycznych i personelu.

Komunikat wideo przewodniczącego von der Leyen w sprawie wytycznych dotyczących utworzenia „zielonych pasów ruchu” w celu przyspieszenia transportu towarów w UE

Zapewnienie przemieszczania odpadów na terenie UE

W dniu 31 marca Komisja wydała wytyczne mające na celu zapewnienie przyjęcia w UE wspólnego podejścia do zabezpieczenia dalszego przemieszczania odpadów w całej UE za pomocą ekologicznych pasów ruchu.Wyjątkowe okoliczności wywołane przez epidemię wirusa Coronavirus wymagają utrzymania wysokiego poziomu ochrony zdrowia publicznego i środowiska naturalnego. Wewnątrzunijne przemieszczanie odpadów stanowi kluczowe ogniwo w całym łańcuchu dostaw, od zbiórki odpadów do ich ostatecznego przetworzenia. Konieczne jest zapobieganie wszelkim ewentualnym przeszkodom w transgranicznym przemieszczaniu odpadów w UE i ograniczanie ich. Wytyczne skierowane są do władz państw członkowskich, podmiotów gospodarczych i odpowiednich zainteresowanych stron.

Ułatwianie swobodnego przepływu pracowników o kluczowym znaczeniu

Aby umożliwić dalszą działalność zawodową pomimo tymczasowych ograniczeń w podróżowaniu, Komisja wydała wytyczne mające na celu ułatwienie przekraczania granic przez podstawowych pracowników, zwłaszcza w sektorze opieki zdrowotnej i żywności oraz innych podstawowych usług (np. pracowników służby zdrowia, pracowników opieki osobistej, producentów żywności i pracowników sezonowych).

Przyspieszenie uznawania kwalifikacji zawodowych pracowników służby zdrowia

W dniu 7 maja Komisja wydała wytyczne dla państw członkowskich, aby pomóc w rozwiązaniu problemu niedoboru pracowników służby zdrowia spowodowanego zagrożeniem związanym z koronaawirusem. Wytyczne te pomogą przyspieszyć uznawanie kwalifikacji zawodowych pracowników służby zdrowia oraz doprecyzować zasady pozwalające lekarzom i pielęgniarkom odbywającym staż zawodowy na wykonywanie zawodu. W wytycznych zaleca się, aby państwa członkowskie przyspieszyły procedury ułatwiające wzajemne uznawanie kwalifikacji zgodnie z dużą elastycznością zapewnioną przez unijną dyrektywę w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Wyjaśniono w nich ponadto, że państwa członkowskie mogą wnioskować o odstępstwo od przepisów dotyczących minimalnych wymogów w zakresie kształcenia medycznego w przypadkach, gdy specjaliści nie są w stanie ukończyć kształcenia z powodu zakłóceń spowodowanych pandemią.

Prawa pasażerów i podróże zorganizowane

Pasażerowie i podróżni mogą być pewni, że ich prawa są chronione. Wyczerpujące informacje na temat praw pasażerów lub w przypadku rezerwacji podróży zorganizowanej są dostępne na stronie internetowej Twoja Europa, na której można uzyskać pomoc i porady dla obywateli UE i ich rodzin.

W dniu 18 marca 2020 r. Komisja Europejska opublikowała wytyczne interpretacyjne dotyczące sposobu stosowania niektórych przepisów prawodawstwa UE w zakresie praw pasażerów w kontekście epidemii COVID-19, a tym samym zapewnienia jasności i pewności prawnej w zakresie stosowania praw pasażerów.

Jednocześnie w wytycznych wyjaśniono, że obecne okoliczności są „nadzwyczajne”, np. rekompensata nie może zostać przyznana w przypadku odwołania lotu w okresie krótszym niż dwa tygodnie przed datą odlotu.

W dniu 19 marca 2020 r. wydano również notę informacyjną dotyczącą dyrektywy w sprawie zorganizowanych podróży w związku z COVID-19.

Zgodnie z przepisami UE pasażerowie i podróżni mają prawo do wyboru między bonami lub zwrotem gotówki za odwołane bilety transportowe (samolot, pociąg, autobus/autokar i prom) a podróżą zorganizowaną.

Potwierdzając to prawo, zalecenie Komisji z dnia 13 maja 2020 r. ma na celu zagwarantowanie, że bony staną się realną i atrakcyjniejszą alternatywą dla zwrotu kosztów odwołanych podróży w kontekście obecnej pandemii, która obciążyła również operatorów podróży dużymi obciążeniami finansowymi.

Przypadki nadmiernego przedłużenia pobytu spowodowane ograniczeniami w podróży

W związku z wybuchem choroby koronaawirusowej posiadacze wiz przebywający w strefie Schengen, którzy nie mogą wyjechać przed upływem terminu ważności wizy krótkoterminowej, mogą zostać przedłużeni przez wyznaczone organy państw członkowskich do maksymalnie 90/180 dni pobytu. Jeżeli posiadacze wizy są zmuszeni do pobytu przekraczającego przedłużony okres 90/180 dni, organy krajowe powinny wydać im krajową wizę długoterminową lub dokument pobytowy zezwalający na pobyt czasowy.

Zachęca się państwa członkowskie do odstąpienia od stosowania sankcji lub kar administracyjnych wobec obywateli państw trzecich, którzy nie mogą opuścić swojego terytorium ze względu na ograniczenia w podróżowaniu. Przy rozpatrywaniu przyszłych wniosków wizowych nie należy brać pod uwagę nadmiernego przedłużenia pobytu wynikającego z tymczasowych ograniczeń w podróżowaniu.

Pomoc konsularna dla obywateli UE za granicą

Ponieważ loty są zawieszone, a granice zamknięte z powodu wybuchu koronaawirusa, wielu Europejczyków utknęło za granicą.

Komisja Europejska i Europejska Służba Działań Zewnętrznych pomagają w sprowadzaniu do domu uwięzionych obywateli UE, a państwa członkowskie udzielają porad na temat tego, jak radzić sobie z ograniczeniami w podróżowaniu.Obywatele UE potrzebujący pomocy poza UE są zachęcani do kontaktowania się ze swoim państwem członkowskim.

Zgodnie z prawem UE obywatele mają prawo zwrócić się o pomoc do ambasady lub konsulatu każdego państwa UE innego niż ich własne, jeżeli znajdą się w sytuacji, w której potrzebują pomocy poza UE, a ambasada lub konsulat ich własnego państwa członkowskiego nie są w stanie skutecznie im pomóc.

Więcej informacji na temat praw obywateli UE do ochrony dyplomatycznej lub konsularnej poza UE można znaleźć tutaj.

Porady dla konsumentów w Europie

Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich zapewnia obywatelom doradztwo i pomoc w zakresie praw konsumentów w kwestiach transgranicznych. Obejmuje to m.in. rezerwacje hoteli lub podróży, które zostały dotknięte wirusem. Informacje na temat rozwiązywania sporów konsumenckich są również dostępne na stronie Rozwiązywanie skarg konsumenckich.

Uważaj na internetowe oszustwa związane z produktami, które rzekomo mogą wyleczyć lub zapobiec infekcji koronaawirusowej. Handlowcy wyścigowi reklamują i sprzedają konsumentom produkty, takie jak maski ochronne, czapki i środki dezynfekujące do rąk, które rzekomo zapobiegają lub leczą infekcję, ale mogą być fałszywe.

Prawo konsumenckie UE nie reguluje warunków i skutków odwołania imprezy lub poszczególnych usług (imprezy sportowe i kulturalne, wynajem samochodów, zakwaterowanie itp.). Dlatego też Państwa prawa jako konsumentów zależą od krajowego prawa umów oraz rodzaju i warunków umowy, w tym określonej polityki anulowania rezerwacji przez usługodawcę (np. rezerwacja zwrotna lub bezzwrotna).

Zgodnie z dyrektywą 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach, standardowe postanowienia umowne stosowane przez przedsiębiorców muszą być przejrzyste i nie mogą w sposób nieuczciwy ograniczać praw konsumentów wynikających z odpowiedniego krajowego prawa umów.

Informacje o prawach dotyczących wycieczek zorganizowanych znajdują się w informacjach na temat dyrektywy w sprawie zorganizowanych podróży, a o samodzielnych usługach lotniczych, kolejowych, morskich i autobusowych/autokarowych – w odpowiednich wytycznych.

Doradztwo w zakresie transportu według sektorów

Państwa członkowskie i Komisja Europejska podejmują zdecydowane działania w celu złagodzenia społeczno-gospodarczego wpływu wybuchu koronaawirusa na sektor transportu, aby zapewnić szybki i ciągły przepływ towarów w całej UE. Dotyczy to między innymi takich podstawowych towarów, jak żywność i artykuły medyczne, ale nie ogranicza się do nich.

W dniu 29 kwietnia Komisja przyjęła pakiet środków mających na celu wsparcie przedsiębiorstw z sektorów lotniczego, kolejowego, morskiego i drogowego. Pakiet ten jest następstwem działań podjętych w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników transportu, informowania podróżnych o przysługujących im prawach oraz zapewnienia przepływu niezbędnych towarów w całej Europie. Środki te mają na celu zmniejszenie obciążeń regulacyjnych i zmniejszenie kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa transportowe. W przypadku lotnictwa dotyczą one usług obsługi naziemnej i przepisów w zakresie wydawania licencji przewoźnikom lotniczym. W przypadku transportu morskiego zmiana rozporządzenia w sprawie opłat portowych zapewni władzom elastyczność w zakresie odroczenia, obniżenia lub zniesienia opłat za korzystanie z infrastruktury portowej. Komisja zaproponowała również przedłużenie o trzy miesiące terminu, w którym państwa członkowskie muszą przekazać niektóre kompetencje, w tym Agencji Kolejowej UE. Wreszcie, Komisja przyznała 11 państwom członkowskim tymczasowe zwolnienie z przepisów UE dotyczących czasu prowadzenia pojazdu i rozkładów odpoczynku oraz zatwierdzi wnioski pozostałych 9 państw członkowskich.

Transport lądowy

Ciągły i nieprzerwany transport lądowy ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania rynku wewnętrznego UE i jego skutecznej reakcji na obecny kryzys w dziedzinie zdrowia publicznego.

Przewodniczący von der Leyen wyznaczył cztery cele, aby zapewnić ciągłość funkcjonowania transportu towarowego na drogach Europy:

W dniu 23 marca 2020 r. Komisja wydała nowe praktyczne porady dotyczące sposobu utrzymania ruchu towarowego w UE w czasie obecnej pandemii. Państwa członkowskie zostały poproszone o bezzwłoczne wyznaczenie wszystkich odpowiednich wewnętrznych przejść granicznych w ramach transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) jako „zielonych pasów” przejść granicznych. Przejścia graniczne „zielonym pasem” powinny być otwarte dla wszystkich pojazdów towarowych, niezależnie od przewożonych przez nie towarów.

Transport busami do Niemiec, busy Polska-Dania:
http://tomexprzewozy.pl

Lotnictwo

Wybuch koronaawirusa ma duży wpływ na międzynarodowy i europejski przemysł lotniczy.Zgodnie z przepisami UE państwa członkowskie mogą stosować różne niezbędne środki w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby, takie jak zawieszenie lotów z innych państw członkowskich UE. Kryteria podejmowania decyzji o tym, jakie środki należy podjąć, powinny być koordynowane w całej UE. Kluczowe znaczenie ma w szczególności utrzymanie połączeń transportowych niezbędnych do zapewnienia reakcji w sytuacjach kryzysowych dotyczących zdrowia.

Komisja Europejska i Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej (EASA) opublikowały dla właściwych organów, portów lotniczych, linii lotniczych i ich załóg kilka dokumentów zawierających wytyczne dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa podczas lotów w związku z wystąpieniem wirusa koronaawirusowego. Te niewiążące prawnie zalecenia dotyczące sposobu wykrywania chorych pasażerów w samolotach i na lotniskach oraz zarządzania nimi są dostępne na stronie EASA.

Zapobieganie „lotom z duchami” i zapewnienie elastyczności liniom lotniczym

W najbliższych tygodniach spodziewany jest dalszy spadek ruchu lotniczego. Aby przyczynić się do złagodzenia skutków wybuchu epidemii, Komisja Europejska szybko przedstawiła ukierunkowane przepisy mające na celu tymczasowe zwolnienie linii lotniczych z obowiązków w zakresie wykorzystania przydziałów czasu na start lub lądowanie wynikających z prawa UE. Ta poprawka do unijnego rozporządzenia w sprawie przydziału czasu na start lub lądowanie została już zatwierdzona przez Parlament Europejski i Radę UE i wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.

Fracht lotniczy

Dostawy ładunków drogą powietrzną mają nadal kluczowe znaczenie dla Europy. W związku z tym w dniu 26 marca 2020 r. Komisja Europejska wydała wytyczne dotyczące dalszego wspierania operacji związanych z przewozem ładunków drogą lotniczą.

Środki te obejmują zaproszenie państw członkowskich do przyznania tymczasowych praw przewozowych dla dodatkowych przewozów towarowych spoza UE, jeżeli w normalnych warunkach obowiązywałyby ograniczenia. Państwa członkowskie powinny również tymczasowo znieść ograniczenia dotyczące nocnej godziny policyjnej i/lub przydziałów czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych w odniesieniu do podstawowych operacji lotniczych związanych z przewozami towarowymi, a w razie konieczności umożliwić wykorzystanie samolotów pasażerskich do operacji wyłącznie towarowych. Z ograniczeń w podróżowaniu należy zwolnić załogi latające tymi samolotami, jeżeli nie wykazują one objawów zakażenia koronaawirusem.

Wszelkie ograniczenia niezgodne z prawem UE muszą zostać zniesione. Kontynuacja łańcuchów dostaw drogą powietrzną, zwłaszcza w przypadku bardzo krytycznych artykułów medycznych, leży we wspólnym interesie wszystkich.

Te wyjątkowe środki będą miały charakter tymczasowy na czas trwania kryzysu związanego z koronaawirusem.

Wysyłka

Ponieważ 75 % handlu UE i 30 % wszystkich towarów w UE jest przewożonych drogą morską, kontynuacja transportu morskiego ma zasadnicze znaczenie. Od czasu pierwszej pandemii koronaawirusa wiele osób, od pasażerów statków wycieczkowych po załogę statków towarowych, znalazło się na pokładzie w pułapce. Komisja Europejska wydała wytyczne mające na celu wsparcie tych osób, zawierające zalecenia dotyczące zdrowia, repatriacji i organizacji podróży. Wzywają one również państwa członkowskie do umożliwienia zmiany załogi i stworzenia sieci portów, w których mogą one odbywać się bez opóźnień.